SOUTĚŽ

Pozor máme tu letní soutěž o dovolenou v Itálii! 🤩

Jak se zúčastnit? 

Stačí chodit do herny, sbírat účtenky a za každých 1000 Kč od nás získáte slosovatelný los. 🥳

Co můžete vyhrát?

1. cena - Týdenní pobyt v mobilním domku až pro 6 osob v kemp resortu Mare E Pineta**** Itálie ️
2. cena - 30 % sleva na zájezd
3. cena - Narozeninová oslava v Tanzania Parku v hodnotě 5000 Kč
4. cena - Občerstvení v Tanzania Parku v hodnotě 1000 Kč
5. cena - 5 volných vstupů do Tanzania Parku

Podmínky soutěže

1. Sbírejte účtenky za vstupy a útratu v naší herně Tanzania park. Platí pouze účtenky z realizovaných termínů od 1. 7. 2022 - 30. 9. 2022
2. Jakmile nasbíráte účtenky v celkové hodnotě 1000 Kč (účtenky se sčítají), pošlete nám je naskenované na e-mail soutez@tanzania-park.cz.
3. Jakmile ověříme tyto účtenky, pošleme vám za každých 1000 Kč 1 slosovatelný kupón, kterým se zařadíte do soutěže. Jednoduše řečeno, čím více účtenek, tím více slosovatelných kuponů a větší šance vyhrát.
4. Losování výherců bude probíhat 17. 10. přímo v naší herně.

5. Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli kontaktní informace (např. e-mail, telefonní číslo, adresa), na základě kterých je pořadatel bude schopen kontaktovat v případě výhry a následně výhru doručit.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má pořadatel právo, nikoliv však povinnost, určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozím odstavci soutěže neúčastnila. 

6. Do soutěže se mohou přihlásit pouze občané straší 18 let žijící v ČR.

7. Tuto soutěž pořádá ELEPTYS s. r. o. ve spolupráci s SONA, s. r. o., cestovní kancelář. 

8.    Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se sociálními sítěmi Facebook a Instagram a tyto za ni ani za nároky z ní plynoucí nikterak neodpovídají. Informace poskytujete v rámci soutěže pořadateli a nikoli provozovatelům sociálních sítí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže.

9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou moci z jakéhokoli důvodu být výherci předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v soutěži nebo užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry také není možné vymáhat soudní cestou. Veškeré vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Pořadatel je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení výherce ze soutěže.

Pořadatel nenese odpovědnost za nefunkčnost webového serveru či za další telekomunikační obtíže v souvislosti s rychlostí nebo dostupností sítí elektronických komunikací pro účastníky soutěže ani za dočasnou nedostupnost nebo nefunkčnost rozhraní, kde soutěž probíhá. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splňování podmínek pro účast v soutěži. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel posuzuje v případě sporu nárok na výhru a vyhrazuje si právo vyloučit ze soutěže kteréhokoliv účastníka, který porušuje pravidla anebo je z porušení pravidel důvodně podezřelý. V případě vyloučení není nárok na náhradu újmy ani nákladů vzniklých s případným vyloučením ze soutěže. Námitky na průběh soutěže lze podávat písemně na adresu sídla pořadatele, ale nejpozději do 5 pracovních po skončení soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěž kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit, prodloužit nebo úplně odvolat, a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže. Jakákoliv změna pravidel vstupuje v účinnost okamžikem jejího vyhlášení na www.tanzania-park.cz. Jakákoliv změna pravidel či účast soutěžícího v soutěži nezakládá nárok soutěžících na náhradu nákladů či újmy spojených se soutěží.